LadyCup LadyPad LadyP

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech, provozovaných společností Jaguara, s.r.o., Jeruzalemská 5 110 00 Praha 1, Česká republika

Tel.: +420 724 086 237 / E-mail: custom@ladyteen.eu

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel (maloobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem (z.č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (z.č.634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel (velkoobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené obchodním zákoníkem, z.č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující objednává u prodávajícího zboží, které je uvedeno na internetových stránkách www.ladyteen.eu a to prostřednictvím aplikace, která kupujícímu umožní vybrat druh, množství, cenu zboží, způsob dodání, platbu a vyplnit veškeré údaje uvedené v objednávce, označené prodávajícím jako povinné. Proces  objednávky je ukončen vystavením formuláře objednávky a potvrzením formuláře objednávky ze strany kupujícího. Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že s nimi souhlasí a považuje je pro sebe za závazné.
 2. Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. Kupní smlouva ohledně zboží uvedeného v objednávce (dále jen kupní smlouva) je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem doručení (zobrazení na monitoru, přijmutí e-mailu) potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující prohlašuje, že potvrzením objednávky dle bodu II. těchto obchodních podmínek výslovně souhlasí se způsobem uzavření kupní smlouvy.
 3. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží, uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek do místa dodání zboží uvedeného v objednávce kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

III. Dodací a dopravní podmínky

 1. Zboží expeduje prodávající v co nejkratším termínu. O termínu doručení je zákazník včas informován.
 2. V případě, že kupující hradí kupní cenu bankovním převodem či složením na účet prodávajícího, zavazuje se prodávající expedovat zboží kupujícímu v co nejkratším termínu. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího.
 3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny následujícími způsoby:
 1. při platbě dobírkou se rozumí zaplacení kupní ceny přepravci
 2. při platbě převodem/složením na účet prodávajícího se rozumí okamžik připsání kupní ceny na účet prodávajícího
 3. při platbě on-line (platební kartou, PayPal či jinými druhy elektronické platby) se rozumí okamžik připsání kupní ceny na bankovní či jiný účet prodávajícího
 1. Způsob odeslání zboží
 1. smluveným dopravcem
 2. vlastní doprava prodávajícím.
 1. Náklady na dodání zboží

Při objednání zboží pro dodávky do České republiky či zahraničí hradí poštovné kupující dle sazby uvedené v objednávce. Zboží je baleno tak, aby bylo chráněno proti poškození.

 1. Kupující má právo odmítnout převzít zboží od přepravce v případě, že je zboží doručeno v poškozeném obalu.

IV. Platební podmínky

Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů:

 1. dobírkou
 2. převodem/složením na účet prodávajícího na základě zaslaného potvrzení objednávky
 3. platba v hotovosti – při osobním odběru zboží
 4. on-line platba platební kartou/PayPal či jinou elektronickou cestou

Způsob platby uvede kupující v objednávce.

V. Záruka a reklamace zboží

Na prodávané zboží je poskytována smluvní záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců pro vztahy řídící se občanským či obchodním zákoníkem.

Reklamaci je možné provést zasláním zboží na adresu sídla společnosti uvedeném v bodu I.

O reklamaci musí zákazník předem informovat prodejce a to buď telefonicky nebo zasláním e-mailu či vyplněním kontaktního formuláře s uvedením kontaktních údajů.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

Je-li kupujícím spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona / podnikatele), může do 14 dnů od doručení zboží v souladu s občanským zákoníkem (§ 53 a násl.) i bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Zboží lze vrátit zasláním na adresu sídla společnosti uvedeném v bodu I.

Rozhodne-li se zákazník pro odstoupení v této lhůtě, musí o tom předem informovat prodejce a to buď telefonicky nebo zasláním e-mailu či vyplněním kontaktního formuláře s uvedením, že odstupuje od kupní smlouvy a uvedením kontaktních údajů.

VII. Reklamační řád

Obecné ustanovení

Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem, v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen občanský zákoník) a z.č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění je-li kupujícím podnikatel, v souladu s ustanovením z. č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Záruka na menstruační kalíšky

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle čl. V. těchto obchodních podmínek. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující právo na výměnu výrobku anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou jinak. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodávajícího

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby a dále na běžné opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním nebo nevhodnou údržbou výrobku uvedenou v manuálu.

Reklamaci lze uplatnit doručením zboží na adresu prodávajícího dle bodu I. těchto podmínek.

Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

VIII. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Při nakládání s osobními daty se prodávající řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Vyplněním registračního formuláře resp. potvrzením objednávky dle čl. II. dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů. Poskytnuté informace jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím osobám. Kupující má právo požádat o vymazání či opravu osobních údajů (změnu či zrušení registrace).

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2014.